POSLANIE

Naším poslaním je trvalé zvyšovanie úrovne uspokojovania potrieb našich zákazníkov a zamestnancov pri zachovaní princípu partnerstva a obojstrannej prospešnosti. Cieľom spoločnosti je byť pre svojich zákazníkov dôveryhodným partnerom. Tento cieľ chceme dosiahnuť neustálym zlepšovaním procesov a činností vykonávaných našou spoločnosťou. Pre podporu procesu zlepšovania vytvárame prostredie podporujúce zmeny. Zmenu chápeme ako jedinú istotu prítomnosti aj budúcnosti.